Algemene Voorwaarden

Van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kingma Houtimport B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te De Hommerts aan de Jeltewei 246 KvK 01120124 hierna te noemen Kingma;

Artikel 1:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Kingma onder welke benaming ook gesloten overeenkomsten tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2:

In deze voorwaarden wordt bedoeld met wederpartij, zowel hij die rechtstreeks met Kingma een koopovereenkomst aangaat of aan Kingma opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten, danwel met Kingma een overeenkomst aangaat tot het aannemen van werk.

Artikel 3:

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, af Hommerts tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een schriftelijk aanbod heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, een geldigheidsduur van twee weken. Alle aanbiedingen van Kingma geschieden onder het voorbehoud van het recht van Kingma tot het doorberekenen van eventuele prijsverhogingen die zich mochten voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in valuta etc. Fouten of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van Kingma leiden. Wijzigingen van gegeven opdrachten binden Kingma eerst na schriftelijke acceptaties door of namens Kingma.

Artikel 4:

Kingma is altijd gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst de wederpartij een aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% van de aanneem- of koopsom.

Artikel 5:

Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verrecht, blijven de verkochte zaken en/of de bij de uitvoering van een werk of te verwerken materialen eigendom van Kingma. De wederpartij is verplicht voor de zorgvuldige behandeling van die zaken zorg te drachten en mist het recht die zaken aan anderen over te dragen, in pand te geven of anderszins te bezwaren, totdat de gehele koopsom zal zijn voldaan.

Artikel 6:

Indien partijen een vaste datum van (op)levering overeenkomen dient dit wederzijds schriftelijk te worden bevestigd. Wordt tussen partijen geen vaste datum van levering maar een vermoedelijke levertijd overeengekomen dan wordt Kingma bij overschrijding daarvan een nadere termijn gegund om alsnog te leveren,welke gelijk is aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd, met een maximum van een maand. Bij overschrijding van ook deze nadere termijn heeft wederpartij het recht de overeenkomst bij buitengerechtelijke verklaring te doen ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen datum van levering is Kingma slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

Artikel 7:

Indien de wederpartij de gegeven order of aangegane overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert op andere grond dan in artikel 6 is bedoeld, is hij gehouden aan Kingma alle met het oog op de uitvoering van deze order/overeenkomst redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van Kingma op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 8:

Indien Kingma wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren door een oorzaak die Kingma niet kan worden toegerekend en die evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is Kingma gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder meer worden verstaan onder omstandigheden als hierboven vermeld:

- oorlog of oorlogsgevaar;

- in- en/of uitvoerverboden;

- stakingen

- plotseling personeelsgebrek;

- brand;

- weersinvloeden;

Artikel 9:

Onverminderd het wettelijke retentierecht in Kingma gerechtigd enige zaak van de wederpartij, die hem op enigerlei titel ter beschikking is gesteld,onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Kingma uit welke hoofde dan ook van de wederpartij te vorderen heeft, tenzij die wederpartij terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld, Het recht van retentie heeft Kingma ook in geval de wederpartij instaat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 10:

De door Kingma afgeleverde zaak of het door Kingma uitgevoerde werk moet die eigenschappen bezitten die de wederpartij op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.Wordt aan die verwachtingen niet voldaan dan heeft de wederpartij recht op reparatie respectievelijk vervanging. Eventuele schriftelijke garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaak en/of het uitgevoerde werk. Voor verkochte en geleverde en/of door Kingma verwerkte zaken met fabrieks- garantie gelden slechts de door de betreffende leveranciers gestelde garantiebepalingen.Kingma neemt in geen geval die fabrieksgarantie over. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaak of het uitgevoerde werk sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of de onvoldoende zorg.

Artikel 11:

Betalingen voor door Kingma verkochte zaken of voor door Kingma verrichte diensten of terzake de uitvoering van een door Kingma aangenomen werk dienen contant te geschieden, danwel binnen veertien dagen na de factuurdatum. Bij latere betaling wordt de wederpartij aan Kingma een rente verschuldigd van 1% van het faktuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, dat de wederpartij met betaling ingebreke blijft. In geval van niet tijdige betaling is de met betaling ingebreke zijnde wederpartij tevens aan Kingma verschuldigd alle kosten en schade die van die niet tijdige betaling het gevolg zijn, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd indien Kingma zich voor de inkassering van zijn vordering op een bepaald moment tot derden heeft gewend. Onder meer worden tot de buitengerechtelijke kosten gerekend: inkassokosten bedragende,zulks met inbegrip van verschotten,15% van het verschuldigde met een minimum van Eur 35,00. Wederpartij zal ingebreke en verzuim zijn door het enkel verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn van veertien dagen.

Artikel 12:

Kingma zal voor het aangaan van de overeenkomstaan wederpartij bekend maken dat deze voorwaarden van toepassing zijn, bij hem ter inzage liggen en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden.

Artikel 13:

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om binnen 7 dagen na aflevering te retourneren. Retourzending wordt alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en retour in originele verpakking.

Artikel 14.

Hout is een natuurproduct en daardoor kan het gaan werken, krimpen/uitzetten, scheluw trekken,scheuren en bloeden (sappen/hars uit het hout). Het is ons daarom onmogelijk om garantie te geven op onze producten. Wij wijzen dus op voorhand klachten van bovenstaande aard af.

Artikel 15.

Kit: Om het wegwaaien van dakshingles te voorkomen (tot windkracht 17m/sec) is kit een bevestigingsmethode. Mocht u geen kit toepassen dan kunnen wij geen garantie geven op het wegwaaien van dakshingles.